REGULAMIN KONKURSU „Wymarzony Domek”
Artykuł 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu 4IQ Group Sp. z o.o., ul. Ostródzka 54, 14-200 Iława, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000515312, wysokość kapitału zakładowego: 50 000.00 zł (wpłacony w całości), NIP 7441810795 („Organizator”)
2. Sponsorem Konkursu jest 4IQ Group Sp. z o.o., ul. Ostródzka 54, 14-200 Iława, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000515312, wysokość kapitału zakładowego: 50 000.00 zł (wpłacony w całości), NIP 7441810795 („Organizator”)
3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania przez Uczestników Konkursu.
4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone w serwisie www.instagram.com oraz www.youtube.com
5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej pod adresem (www.facebook.com/4iqgroup) oraz w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie Uczestników Konkursu.
Artykuł 2
Uczestnicy
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni równocześnie następujące warunki:
a) jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Instagram lub YouTube.
b) weźmie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem,
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sponsora Nagród oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
Artykuł 3
Zasady Konkursu
1. Konkurs zostanie ogłoszony 23.05.2018 w YouTube’owym filmie z profilu https://www.youtube.com/channel/UCZ1f0DIe-4xAKVmpysULazA oraz 24.05.2018 na instagramowym profilu https://www.instagram.com/anette.zajac/.
2. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu” muszą wykonać Zadanie Konkursowe.
3. Zadaniem konkursowym jest napisanie w komentarzu pod postem/filmem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jak wygląda Twój wymarzony domek dla dzieci?” na profilu https://www.instagram.com/anette.zajac/ lub w YouTube’owym filmie z profilu https://www.youtube.com/channel/UCZ1f0DIe-4xAKVmpysULazA.
W konkursie wezmą udział Prace Konkursowe dodane do 31.05.2018 do godziny 23:59.
4. Uczestnik Konkursu dodając zgłoszenie do Konkursu, akceptuje postanowienia Regulaminu.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych, jednak może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
6. Uczestnik Konkursu przesyłając Prace Konkursowe, zgłaszane do Konkursu oświadcza, że:
a) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację zgodnie z zasadami Konkursu, w tym korzystania z wizerunku osób znajdujących się w Pracy Konkursowej,
7. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
8. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niespełnienia jego warunków.
9. Niedopuszczalne jest:
a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich
b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
d) odbiór nagrody konkursowej bez odpowiedniej przestrzeni do jej montażu
Artykuł 4
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Konkurs trwa od 23.05.2018 do 31.05.2018 g. 23:59.
2. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art. 3, zostanie wyłonionych 2 Laureatów, których Praca Konkursowa zostanie wytypowana przez Jury.
3. Nagrody przyznawane w Konkursie to:
a) 1 x Domek ogrodowy dla dzieci „Robert od 4IQ o wartości 1249 zł dla zgłoszenia z profilu https://www.youtube.com/channel/UCZ1f0DIe-4xAKVmpysULazA
b) 1 x Domek ogrodowy dla dzieci „Robert od 4IQ o wartości 1249 zł dla zgłoszenia z https://www.instagram.com/anette.zajac/
4. W celu wyłonienia Laureatów o którym mowa w Art 3. Punkt 3 oraz oceny nadesłanych odpowiedzi Organizator konkursu powołuje Jury.
5. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem konkursu oraz nad wyłonieniem zwycięzców. W skład Jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez Niego wybranych.
6. Wybór Laureatów nastąpi do 1 dnia od zakończenia trwania konkursu, wyniki Konkursu będą opublikowane 01.06.2018 pod postem konkursowym na Instagramie.
7. Wszystkie Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.
8. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu pod Pracą Konkursową.
9. Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu z prośbą o przesłanie wszelkich danych niezbędnych do wysyłki nagrody (zakres zbieranych danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, email) w prywatnej wiadomości na Instagramie.
10. Jeżeli nie będzie możliwe skontaktowanie się z Laureatem Konkursu w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników (tj. Laureat nie udzieli odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
11. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, w przypadku, gdy zwycięzca nie wywiąże się z warunku zawartego w Art. 3 punkt 3.
13. Laureat Konkursu nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
14. Decyzja Organizatora Konkursu, co do wyłonienia Laureatów Konkursu, jest ostateczna.
15. Zobowiązanym do wydania nagród w Konkursie zgodnie z Regulaminem jest Organizator. Wartość nagrody przypadająca na każdego z laureatów, która nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie powiększona o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody („Świadczenie Dodatkowe”). Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest wydający nagrodę.
Artykuł 5
Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Organizator konkursu.
2. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Konkursu, tym w celu realizacji wysyłek zgodnie z Regulaminem, oraz w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Osobom tym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia i usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w konkursie i otrzymania nagrody.
3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) i zostaną zniszczone lub zanonimizowane po zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym.
4. Z zastrzeżeniem art. 7 niżej Organizator Konkursu będzie przechowywał w okresie trwania Konkursu i ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, lecz nie później niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, oraz ma żądać zaprzestania przetwarzania danych, oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.
Artykuł 6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem lub przesyłaniem informacji drogą elektroniczną należy składać do 4IQ Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury przyznawania Nagród, o której mowa wart. 4 ust. 8 Regulaminu bezpośrednio do siedziby lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: marta.dekiert@raban.media
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
Artykuł 7
Przechowywanie dokumentacji
Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją księgową, która zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook lub Instagram, ani z nim związana.